Oproep ALV 28 september:

Zoals u kunt lezen in de geplaatste uitnodiging en agenda voor de ALV op dinsdag 28 september, komen er diverse vacatures vrij.  Voorzitter Cees Mudde is aftredend, en zal zich niet herkiesbaar stellen. Ook secretaris Gerhard Bosma zal zich niet herkiesbaar stellen. De laatste opkomst bij de ALV 2019 was 19 personen inclusief bestuur. Dit is nog geen 3%  van het aantal leden dat Utrecht rijk is. Dit was en is natuurlijk een zeer bedroevende opkomst.

Het is dan ook belangrijk dat u aan de oproep voor de ALV van 28 september gehoor zal geven zodat er besloten kan worden hoe verder te gaan met het COM Utrecht.

Het huidige bestuur zal na 28 september niet meer voor 100 % kunnen functioneren en is ook het aantal leden in de ledenraad Utrecht hierbij onderbezet. Voorzitter is ook lid ledenraad . Door deze omstandigheden is het bestuur van Utrecht demissionair en word er naarstig gezocht naar aanvulling.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet de ambitie heeft om voorzitter of secretaris te worden, maar wel de mogelijkheid heeft de website te gaan beheren. Mee te helpen activiteiten op te zetten of penningmeester te worden.  Enkele oproepen zijn al eerder geplaatst op onze site en in de nieuwsbrieven.

Als we nu allemaal achterover leunen om te kijken waar het schip gaat stranden, kan ik u melden dat het COM afdeling Utrecht zal ophouden te bestaan.  Mijn oproep is dan ook:  kijk wat u kunt doen en meldt u aan.

Voor informatie over de functies kunt u natuurlijk altijd terecht bij het huidige bestuur .

Gert Krijger   06 22725837

UITNODIGING JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

Dinsdag 28 september 2021

aanvang 19.30 uur   zaal open 19.00 uur

Locatie: Restaurant Darthuizen, Rijksstraatweg 315. 3956 CP Leersum

Agenda

 1. Opening en herdenking overledenen door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Coördinatie Lief en Leed
 5. Jaarverslag 2019. Ligt voor de vergadering gereed of u kunt deze u opvragen vanaf 1 september bij de secretaris via comutrecht@gmail.com
 6. Notulen Algemene ledenvergadering van 23 april en de BALV van 17 september 2019. (inzage hetzelfde als jaarverslag)
 7. Jaarverslag 2020. Ligt voor de vergadering gereed of u kunt deze u opvragen vanaf 1 september bij de secretaris via comutrecht@gmail.com
 8. Financieel verslag 2019. ( ligt voor aanvang vergadering gereed )
 9. Financieel verslag 2020. ( ligt voor aanvang vergadering gereed )
 10. Verslag kascontrole commissie. Financieel 2019 Dick van Noordenne en Dick Breeuwer.
 11. Verslag kascontrole commissie. Financieel 2020 Dick van Noordenne en Rein Broman.
 12. Begroting 2021. ( ligt voor aanvang vergadering gereed )
 13. Kascontrole commissie. Aftredend is Dick van Noordenne. Rein  Broman  blijft aan .Oproep nieuw lid en reserve lid kascontrole.
 14. Huidige voorzitter Cees Mudde is aftredend en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 15. Huidige secretaris Gerhard Bosma heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 16. Huidige penningmeester Dick Zijlstra is aftredend, geeft aan herkiesbaar te zijn indien nodig.
 17. Huidige webmaster Gert Krijger is aftredend, maar geeft aan herkiesbaar te zijn.
 18.  Wat verder ter tafel komt.
 19. Rondvraag
 20. Sluiting door

Bent u van plan om naar de ALV te komen, geeft u zich dan voor 23 september bij Arend Jansen van Jorksveld  email:  erna@kabelfoon.nl  0617850519.