Ledenraad Utrecht

De algemene vergadering van het Contact Oud en actief dienende Mariniers wordt gevormd door een ledenraad. Zij is het hoogste orgaan van de vereniging. Jaarlijks worden er door het Algemeen bestuur tenminste twee vergaderingen gehouden met de ledenraad. De maximale zittingsduur voor een lid hiervan bedraagt drie opeenvolgende periodes van drie jaar. maar zijn herkiesbaar. Omdat wij meer dan 150 leden hebben ( heden 618 leden ) mogen er 3 leden de leden vertegenwoordigen.

Naam Adres E-mail Plaats Telefoon nr.
Gert Krijger Staartmolen 32 g-krijger@kpnmail.nl 4133 GB Vianen 06 -22 72 58 37
Ruud Zwart Stinzenlaan Zuid 224 jrzwart@gmail.com 3621 TH Breukelen 06-45 71 92 39
René van Schoor Boeg 26 r.vanschoor-ledenraad@ziggo.nl 3961 TC Wijk bij Duurstede 06 -11 95 29 15

De samenstelling, taak en functioneren van de LR is in de statuten art 13 in hoofdzaak omschreven. De LR vervangt – eenvoudig gezegd – de landelijke ledenvergadering. Iedere vereniging kent als hoogste orgaan de ledenvergadering. Voor de Vereniging Contact Oud en actief dienende Mariniers is dat echter een probleem. Met bijna 8000 leden organiseer je niet zomaar een ledenvergadering, nog afgezien van het probleem van de spreektijd. Als vervanging van deze ledenvergadering is dus een LR in het leven geroepen. Deze Raad moet dus doen wat gebruikelijk door de ledenvergadering gedaan wordt. Elke afdeling kiest daarvoor leden als hun vertegenwoordigers.

Afhankelijk van de grootte van de afdeling brengen zij in de LR hun stemmen uit. Deze LR-leden worden net als het Afdelingsbestuur gekozen door de leden. Toch hebben zij een heel verschillende taak. Het afdelingsbestuur leidt de afdeling. De LR draagt in totaliteit gezien de verantwoording voor het geheel van de vereniging. Toch hebben beide door de leden van de afdeling gekozen organen resp. personen, wel degelijk wat met elkaar van doen. Immers, het zou wel erg raar zijn als de LR landelijk een heel ander beleid zou voorstaan als dat wat in de afdeling gepraktiseerd wordt. Het is in de afdeling Utrecht daarom al een aantal jaren een goede gewoonte dat de leden van de LR met het afdelingsbestuur 1 of 2 maal per jaar gezamenlijk vergaderen waarbij het te voeren beleid op elkaar kan worden afgestemd. Ook is het natuurlijk de taak van beide bestuursorganen zich goed te informeren over dat wat onder de leden leeft. Daarvoor bezoeken niet alleen de leden van het afdelingsbestuur maar ook de Ledenraad-leden de plekken waar leden bij elkaar komen en wisselen daar met de leden van gedachten. Te denken valt daarbij natuurlijk aan de koffie-ochtenden, de reizen en excursies en ook de soos vervult inmiddels die taak.

Voor het oproepen van een ledenvergadering wordt een uitnodiging geplaarst op de site cq in de nieuwsbrief of per e-mail.

Daarnaast heeft natuurlijk ieder lid de mogelijkheid om alle bestuursleden, dus ook de LR-leden, te benaderen met vragen en/of opmerkingen. Maak daar vooral gebruik van!!